Organization

Governig Council of the Society

Chairman: Kazu Amimoto

Standing Council Members: Kazuo Kurosawa, Masaharu Yoshio, Keisuke Kawakami

Management Council Members: Mitsutoshi Uematsu, Hitomi Takahashi, Hiroyuki Fujisawa, Nobuhiro KItou, Hiroyuki Senba

13 Standing Committees

12 Member Societies and 10 Subgroups

Go to TOP